TUVA® arvioi mielenterveysasiakkaan toimintakyvyn

Tsapainoilu

 

Mielenterveysasiakkaan toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointi perustuu sote-ammattilaisen tekemään arvioon. Siinä käydään kattavasti läpi asiakkaan toimintakyvyn osa-alueet ja asiakkaalla on mahdollista tehdä myös itsearviointi. Kartoitettavia osa-alueita on viisi

  • itsestä huolehtiminen
  • kotielämään, asioimiseen ja vapaa-aikaan liittyvät toiminnat
  • sosiaaliset suhteet ja taidot
  • kognitiiviset taidot
  • psykososiaaliset taidot.
Toimintakykyä ja avuntarvetta arvioidaan 25 eri kriteerin avulla ja 15 psykiatrisen oireen (esim. impulsiivisuus, aggressiivisuus, masentuneisuus) haittaa päivittäisissä toiminnassa. Näin syntyy kokonaisuva asiakkaan avuntarpeesta ja oireiden vaikutuksesta toimintakykyyn.
 
Ammatillinen arvio tallennetaan valtakunnalliseen tietokantaan TUVATAR-sovelluksessa. Arvion tekemiseen kuluu vain 20–30 minuuttia, joten asiakkaan tilanne on mahdollista arvioida säännöllisin väliajoin ja huomata heti muutokset toimintakyvyssä ja avuntarpeessa.


Valmisraportesta tukea päätöksentekoon

TUVATAR-sovellus tuottaa selkeitä raportteja, jotka tukevat oikean palvelutason löytämisessä.

Yksilötason valmisraportit auttavat yhtä lailla asiakasta kuin ammattilaista hahmottamaan palvelutarpeen mahdolliset muutokset.

Organisaatiotason valmisraportit auttavat yksikköä kehittämään toimintaa asiakaslähtöisemmäksi. Mittari piirtää organisaatiolle kuvan asiakaskunnan todellisista tarpeista. Samalla se tekee tehdyn työn näkyväksi, ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi on selkeää.

Organisaatioraportti voi mm. kertoa, onko raskaammassa palvelumuodossa toimintakyvyltään parempikuntoisia asiakkaita kuin kevyemmin tuetussa palvelumuodossa. Organisaatio saa selkeät perusteet, joilla löytyy sopivan palvelutaso asiakkaalle. Datan perusteella voidaan myös arvioida ja kehittää yksiköiden toiminnallista rakennetta palvelemaan paremmin asiakaskunnan tarpeita. Kokemustiedon mukaan näin on joissain yksiköissä jo tehtykin mm. luomalla uudenlaista ryhmätoimintaa.


Parempaa palvelua mielenterveysasiakkaalle

TUVA®-mittari kartoittaa elämän keskeiset osa-alueet. Se nostaa esiin toiminnot, joissa asiakas on vahvimmillaan ja toisaalta tilanteet, joissa lisätuki on tarpeen.  Yksilöraportti näyttää asiakkaalle viimeksi tehdyn arvioinnin ja myös historiatiedon, joten tilanteen seuraaminen tarkentuu.