pDRG® yhdistää perusterveydenhuollon avohoidon toiminnan ja talouden

stetari

 

pDRG® (Primary Care Diagnosis Related Groups) on Suomessa kehitetty perusterveydenhuollon episodipohjainen potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmä. Se läpivalaisee toiminnan ja on hyvä työkalu seurantaan ja arviointiin johtamisen tueksi.

Tämä casemix-järjestelmä yhdistää potilaan hoitotiedot (käynnit, tutkimukset, hoidot jne.) organisaation kustannus- ja henkilöstötietoihin. Tulokseksi saadaan tiedot potilaskohtaisista, todellisista kustannuksista ja palvelujen käytöstä. Tiedon avulla päättäjät kykenevät suunnittelemaan tulevaa toimintaa ja arvioimaan tarvittavia resursseja asiakaslähtöisesti.
 

Kustannusvertailu ja benchmarking

pDRG kertoo, mitkä ovat perusterveydenhuollon todelliset kustannukset ja mistä ne muodostuvat. Samalla voidaan kuvata koko hoitoepisodi. Tämä tapahtuu ryhmittelemällä potilaan käynnit ja tutkimukset terveysongelmien mukaisiksi hoidon kokonaisuuksiksi. Potilaskohtaisia kustannuksia laskettaessa hyödynnetään organisaation toteutuneita tilinpäätöstietoja DRG-järjestelmille ominaiselle KPP, kustannukset per potilas -mallilla. Tietoa voidaan käyttää esimerkiksi

  • toiminnan ohjauksessa ja tietoon perustuvassa johtamisessa
  • väestön palvelutarpeiden arvioinnissa
  • organisaation toimintaprosessien kehittämisessä
  • toimipaikkojen sisäisessä ja keskinäisessä kustannusvertailussa
  • henkilöresurssien ja ammattiryhmien välisessä työnjaon arvioinnissa
  • organisaatioiden välisessä benchmarkingissa
  • laskutuksen ja budjetoinnin perustana sekä hinnoittelun apuna
  • laadun ja saavutetun terveyshyödyn mittaamisessa.

 
Helppokäyttöinen järjestelmä perustuu mm. potilastietojärjestelmään rutiinisti kerrytettäviin käyntisyy- ja diagnoositietoihin. Se ei edellytä potilasta hoitavilta ammattilaisilta mitään ylimääräistä työtä.

Järjestelmä on laadittu yhteistyössä kuntien kanssa ja organisaatioiden tarpeisiin vastaten. pDRG-järjestelmän omistaa Suomen Kuntaliitto, joka myös ohjaa ja valvoo sen kehittämistä.

Lisätietoja myös Kuntaliiton potilasryhmittely- ja tuotteistusjärjestelmät -sivuilta.