Hoitoisuustieto hoitotyön johtamisen tukena

lääkekaappi

 

RAFAELA®-hoitoisuusluokitus tuottaa tietoa potilaan toteutuneesta hoidosta ja tukee hoitotyön resursointia. Se kertoo yksikön tekemästä työstä suhteessa hoitohenkilöstön määrään. Järjestelmän avulla voidaan kohdentaa hoitajien työpanos vastaamaan potilaiden hoidon tarvetta.
 

Suunnittelu, johtaminen ja päätöksenteko

RAFAELA®-järjestelmän käytön myötä syntyy hoitajien kirjaamaa ja yhteisesti jaettavaa tietoa, jota voidaan hyödyntää hoitotyön johtamisessa. Tieto luo perustan yhteisille toimintaprosesseille, lisää potilaslähtöisyyttä ja läpinäkyvyyttä. 

Hoitoprosessien laatu, tuottavuus ja kustannukset ovat analysoitavissa ja siitä saadaan tietoa yksikkötason resursointiin, koko organisaation strategiseen suunnitteluun ja päivittäiseen johtamiseen. Tieto tukee myös moniammatillisen työyhteisön toimintatapojen arvioimista ja kehittämistä.


Oikea määrä hoitajia oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa

Yksikön optimaalisen kuormituksen taso yhdistettynä hoitoisuus/hoitaja tunnuslukuun kertoo yksikön optimaalin resursoinnin. Kun työkuormitus on oikea, varmistetaan potilasturvallisuus ja hyvä hoito. Henkilökunta voi hyvin, jaksaa työtehtävissä ja työturvallisuus on paranee. 


Hoitajien työ näkyväksi

RAFAELA®-järjestelmä tuo hoitajien työn näkyväksi heille itselleen ja muille. Hoitajat osallistuvat päätöksentekoon arvioimalla sekä omaa työtään että potilaiden saamaa ja tarvitsemaa hoitoa. Järjestelmän säännöllinen ja pitkäjänteinen käyttö tukee hoitajien ammatillista kehittymistä, luo pohjaa kollegiaalisuudelle ja on hoitajille itsensä johtamisen työväline.

Organisaatioiden ja yksiköiden johtamisen ja siihen liittyvän päätöksenteon tulee perustua mitattuun tietoon. RAFAELA®-luokitusjärjestelmä tuottaa hoitotyön ja hoitohenkilökunnan johtamisessa tarvittavaa tietoa. Yhdenmukaiset käytännöt tukevat tiedolla johtamista.
 

Hoitoisuusluokitusjärjestelmän hyödyt

 • Vahvistaa potilaslähtöistä ajattelua, hoitotyötä ja parantaa potilasturvallisuutta.
 • Tuo hoitotyön, sen sisällön ja potilaan kokonaisvaltaisen hoitamisen näkyväksi ja arvioitavaksi.
 • Antaa vertailutietoa potilaiden hoitoisuudesta organisaation sisällä ja niiden kesken.
 • Mahdollistaa oman työn analysoinnin ja keskustelun työn sisällöstä.
 • Edistää hoitohenkilökunnan työhyvinvointia, työn hallintaa ja jaksamista. 
 • Antaa perustelut henkilöresursoinnin määrittelemiseksi ja kohdentamiseksi.
 • Mahdollistaa työkuormituksen tasaamisen organisaatiotasolla.
 • Helpottaa hoitohenkilökunnan sitoutumista muutoksiin.
 • Kehittää hoitotyön kirjaamista ja systemaattista hoitoisuusluokittelusta.
 • Yhdenmukaistaa hoitotyön johtamista, kun päätöksenteko perustuu yhteiseen mittariin ja sen tuottamaan tietoon.
 • Mahdollistaa yhteisten mallien ja kielen käytön avulla keskustelun hoitotyön sisällöstä eri sektoreilla.

RAFAELA®-järjestelmän omistaa Suomen Kuntaliitto ja sitä kehittää FCG.