EPR-potilasluokittelu kattaa koko hoitopolun

sykekuva

 

EPR on potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmä, joka kytkee yhteen potilaan sairauden hoidon ja hoidon kustannukset läpi koko palveluketjun. Kaikki potilaan saamat terveyspalvelut riippumatta hoidon toteuttajan ammatista tai organisaatiosta voidaan yhdistää hoitoepisodeiksi. Mukaan voidaan liittää tietoja myös terveydenhuoltoa lähellä olevista sosiaalipalveluista, kuten kotihoidosta, asumispalveluista ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta.
 

Hoitoepisodit toimivat terveydenhuollon tuotteistuksen perustana 

EPR-episodit muodostuvat potilaskohtaisesti joko yhden terveysongelman tai yhteen liittyvien sairauksien hoitokokonaisuuksista. Luokittelussa käytetään osin samaa ryhmittelylogiikkaa kuin perusterveydenhuollon pDRG-potilasluokittelussa. Logiikka rakentuu sosiaali- ja terveydenhuollossa rutiininomaisesti kirjattaviin tietoihin kuten diagnooseihin (ICD10), käynnin syihin (ICPC2) ja muihin kansallisten luokitusten mukaisiin tietoihin. Erillistä tilastointia ei potilasluokittelua varten tarvita. Hoidon kustannukset lasketaan mahdollisimman tarkasti ja ryhmittelyn tulokset raportoidaan monipuolisesti.
 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten laskeminen

Hoidon potilaskohtaisten kustannusten laskentaan on erikoissairaanhoidossa laajasti käytössä välisuoritteisiin perustuva kustannus per potilas -laskentamenetelmä (KPP). Tämä on tarkin käytössä oleva menetelmä kustannusten kohdistamiseksi terveysongelmien mukaisesti. Perusterveydenhuollon osalta kustannuksia voidaan laskea samalla menetelmällä EPR-potilasluokittelun käyttöön liittyvänä palveluna.
 

Monipuoliset raportit moniin tarkoituksiin

Raporteissa voidaan kuvata laajoja tietokokonaisuuksia tai pureutua yksityiskohtaiseen tarkasteluun aina yksittäisen työntekijän tai potilaan tasolle. EPR tuottaa tiedon sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. EPR-potilasluokittelua voi käyttää monella tavalla asiakasorganisaation tarpeista riippuen. Se toimii myös osana alueellista sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmää, FCG Prodacapo Regionia. Järjestelmä tuottaa monipuolisesti yksityiskohtaista tietoa potilaiden saamista palveluista ja niiden kustannuksista alueellisesti ja kattavasti. Tarkastelu voi olla maakunnallista tai tuottaja- tai organisaatiokohtaista.

Potilaiden hoitoprosessien kuvaamisessa EPR on ainutlaatuinen järjestelmä. Sen tuottamaan tietoon pohjautuen maakunta voi vaikka vertailla hoidon toteutumista ja kustannuksia eri alueillaan, tunnistaa paljon palveluja käyttävät potilasryhmät, seurata palvelujen organisoinnin muutosten vaikutuksia palvelujen käyttöön ja kustannuksiin jne. Palveluja tuottava organisaatio puolestaan saa tiedon omista potilasryhmistään ja niiden hoidon kustannuksista, yksiköidensä ja eri ammattien välisestä työnjaosta ja mm. diagnoosien ja käynnin syiden kirjaamisen kattavuudesta.

Lisätietoja myös Kuntaliiton potilasryhmittely- ja tuotteistusjärjestelmät -sivuilta.