Laitilan ikäihmisten palveluiden arviointi- ja kehittämisprosessi

Laitila

Projektin tavoitteena oli kuvata Laitilan ikäihmisten palveluiden nykytilanne ja selvittää kokonaisuuden näkökulmasta keskeisimmät kehittämistarpeet. Tavoitteena oli myös tukea kuntouttavan työotteen jalkauttamista sekä kotona asumisen tukemista muutosprosessin lähtökohtana.

Selvitys toteutettiin erilaisin menetelmin, joissa keskeisinä oli kuunnella ikäihmisten palveluiden henkilöstön ja esimiesten näkemyksiä muutostarpeista. Näkökulmia kerättiin mm. henkilöstökyselyllä, haastatteluilla, jalkautumalla organisaation ikäihmisten palveluihin havainnoimaan hoidon laatua sekä kuvaamalla kaupungin palvelurakenne RAVA®-toimintakykymittarin avulla.

Tuloksena todettiin tarve keventää palvelurakennetta ja vahvistaa ikäihmisten kotona asumista. Muutostyö käynnistettiin henkilöstön ja esimiesten työpajoilla, joissa etsittiin yhteisesti konkreettiset keinot muutoksen toteuttamiseen.