Sosiaalihuollon asiakasryhmittely osaksi FinDRG-kokonaisuutta

kuulat

 

Palveluntuottajien ja palvelutuotannon arvioimiseksi tarvitaan yhtenäinen tapa kuvata tuotantoa ja sen kustannuksia. Siksi Kuntaliitto ja FCG Konsultointi kehittävät yhteistyössä alan toimijoiden kanssa FinDRG-järjestelmää, johon uutena kokonaisuutena tulee mukaan sosiaalihuollon asiakasryhmittelyjärjestelmä. Lisäämme samalla uutta tietoa sote-järjestelmää palvelevaan integroituun asiakas- ja potilasryhmittelylogiikkaan asiakkaiden palveluketjujen kuvauksesta.

DRG-järjestelmäkokonaisuus

Hankkeessa on kolme keskeistä teemaa

  • asiakasryhmittely
  • kustannuslaskenta
  • tuloksellisuus.

FinDRG-kokonaisuuteen sisällytettävä sosiaalihuollon asiakasluokittelu keskittyy vuosina 2016-2018 suurimpiin asiakassegmentteihin: iäkkäisiin sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaisiin. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa luodaan asiakasryhmittelylogiikat näille asiakasryhmille.


Kaikki kertyvä tieto hyödynnetään

Kehitettävässä ryhmittelyssä hyödynnetään laajasti jo käytössä olevia luokituksia ja rakenteellisesti kirjattua tietoa. Asiakkaiden palveluiden ja tuen tarpeesta saadaan tietoa esimerkiksi toimintakykymittareista. Niistä FCG:n hallinnoimia ovat: toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointimenetelmä FIM®, ikäihmisen toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointimenetelmä RAVA®, mielenterveysasiakkaiden toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointimenetelmä TUVA® ja hoitoisuusluokitusjärjestelmä RAFAELA®.

Asiakasryhmittelyn lähtötietona voidaan käyttää myös muita Suomessa käytössä olevia toimintakyvyn mittareita ja muutoin rakenteellisesti kirjattua asiakkaan palveluntarvetta kuvaavaa tietoa, jonka pyrkimyksenä luoda geneerinen malli mittaritiedon hyödyntämiseksi.


Hankkeen tulokset

Sosiaalihuollon asiakasryhmittelyhanke tuottaa valituille asiakassegmenteille ryhmittelylogiikat asumis- ja kotihoitopalveluihin sekä kuvauksen sosiaali- ja terveydenhuollon tapahtumat yhdistävästä palvelupolkulogiikasta.

Hankkeessa syntyvän järjestelmän käyttötarkoitus on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon tuotannonohjausta operatiivisella ja strategisella tasolla tuottamalla vertailukelpoista tietoa palveluntuotannosta maakuntien, palveluntuottajien ja asukkaiden käyttöön.