Hoitohenkilökunnan määrän tulisi perustua asiakkaiden tarvitsemaan hoivaan 

Anne Rintala

Keskeinen käsite asiakkaiden tarvitseman hoivan määrittelyssä on hoitoisuus. Sillä tarkoitetaan vakioitua hoitotyön määrää, joka tarvitaan asiakkaan laadukkaaseen hoitoon. Hoitoisuutta voidaan arvioida ja siihen on olemassa mittareita. RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä on vakiinnuttanut asemansa terveydenhuollon yksiköissä kautta maan. 

 

Jokaiselle hoitotyötä tekevälle yksikölle voidaan määritellä optimaalinen hoitajaresursointi, joka perustuu siellä hoidettavien asiakkaiden hoidon tarpeeseen. Hoitotyön luokittelu tekee näkyväksi hoitajien työn ja yhtä lailla asiakkaiden päivittäin saaman hoidon.

- Hoitoisuustiedon perusteella voidaan arvioida hoitoprosessien laatua, tuottavuutta, kustannuksia ja yksikössä tarvittavan hoitohenkilökunnan määrää. Tietoa tarvitaan yksikkö- ja organisaatiotason johtamiseen ja toimintasuunnitteluun. Tieto tukee myös moniammatillisen työyhteisön toimintatapojen arvioimista ja kehittämistä, sanoo erityisasiantuntija Anne Rintala FCG Konsultoinnista.

Hoitoisuustiedon tuottamiseen osallistuvat yksikön kaikki hoitotyöntekijät arvioimalla asiakkaiden saamaa ja tarvitsemaa hoitoa. Järjestelmän säännöllinen ja pitkäjänteinen käyttö tukee ammatillista kehittymistä, luo pohjaa kollegiaalisuudelle, on oman työn johtamisen väline ja osallistaa päätöksentekoon.

Riittävällä mitoituksella ja oikealla henkilöstörakenteella ehkäistään pidentyneitä sairaalajaksoja, hoitokomplikaatioita ja potilaskuolleisuutta sairaalahoidossa. Potilasturvallisuuden vaaratapahtumien tallentamiseen kehitetyssä HaiPro-raportointijärjestelmässä on nähtävissä asiakasturvallisuuden heikentyminen ylikuormitustilanteissa.

Myös tutkimustieto kertoo, että oikealla henkilöresursoinnilla on selvä yhteys potilaiden saamaan hoidon laatuun ja henkilökunnan hyvinvointiin. Jos yksikössä henkilöresurssi ei ole riittävä, sairauspoissaolot lisääntyvät eikä asiakkaiden laadukas hoito toteudu. 

RAFAELA®-järjestelmä kehitettiin alun perin mittaamaan nimenomaan toteutunutta hoitotyötä suhteessa resursseihin. Nyt järjestelmään kuuluu kuusi mittaria erilaisiin toimintaympäristöihin. Hoitoisuusmittarit ovat laajasti käytössä sairaaloissa, perusterveydenhuollossa ja myös tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Esimerkiksi asiakaskohtaista kehitysvammatyön mittaria käytetään Forssassa ja Helsingin kaupungin vammaispalveluiden asumisyksiköissä. 

- Tarvetta työn kuormituksen mittaamiseen ja hoitoisuuden arviointiin on myös sosiaalipalveluissa. FCG kehittää parhaillaan mittaria myös sille puolelle yhdessä asiakasorganisaatioidensa kanssa.

- Objektiivisesti mitatusta tiedosta ja asiakkaiden hoitoisuuteen perustuvasta resursoinnista hyötyvät asiakkaat, hoitotyön tekijät, organisaatio ja veronmaksajat, tiivistää Anne Rintala. 
------------------

Taustatietoa hoitajamitoituksesta
Professori Lisbeth Fagerströmin haastattelu >