Mukana THL:n Kuntoutuksen tietopohja -hankkeessa

THL:n Kuntoutuksen tietopohja -hankkeen  Aivoverenkiertohäiriöön (AVH) sairastuneen toimintakyvyn arviointi kuntoutumisen yhteydessä  -suosituksen valmistelu käynnistyi työpajalla 14.6.2019.


Asiantuntijaryhmään valitut 33 moniammatillista AVH-kuntoutuksen asiantuntijaa julkisista ja yksityisistä organisaatioista kokoontuivat hyvässä ja innostuneessa hengessä yhteisen kansallisen asian ympärille. Itse työskentelen FCG Konsultoinnissa erityisasiantuntijana. Osallistun suosituksen kohdealueen tärkeiden aiheiden määrittämiseeen, mittareiden ja indikaattoreiden valintaan  ja suositusten jalkauttamiseen käytännön työssä. Työn on suunniteltu olevan valmis vuoden 2019 lopussa.

Työpajassa koimme monia antoisia hetkiä. Kuulimme eri asiantuntijoiden aiheeseen liittyviä mielenkiintoisia näkökulmia, joita ei ollut tullut välttämättä ajatelleeksi aiemmin. Tarvitsemme ehdottomasti laaja-alaisen asiantuntijaryhmän pohtimaan näitä yhteisiä asioita. Sen lisäksi tarvitsemme konsensuksen, jotta kansallinen näkemys saavutetaan esimerkiksi siitä, mitä yhteisiä geneerisiä mittareita minimissään on syytä käyttää AVH-sairastaneen toimintakykyä arvioitaessa.

On muistettava, että tuleva kansallinen suositus ei poista kuitenkaan sitä, että myös muita geneerisiä mittareita voi edelleen käyttää ja niiden rinnalla spesifejä mittareita. Jos jollakin muulla mittarilla kuin mitä THL:n suositus tuleekaan jatkossa sisältämään, arvioita on tehty vuosia, ei kannata hukata sitä mittaria ja sillä kerättyä tietoa. Päinvastoin, kannattaa hyödyntää jo kerättyä tietoa ja käyttää sitä tehokkaasti hyväksi erilaisten raporttien kautta.